Umowy handlowe

Wróć
  • aktywny udział w negocjacjach dotyczących umów różnego rodzaju, w tym umów nietypowych,
  • pomoc prawna przy zmianach umów w okresie ich obowiązywania, przy negocjowaniu warunków rozwiązania umowy, a także w przypadkach naruszenia umowy przez stronę umowy,
  • umowy dotyczące zbycia nieruchomości – umowy kupna, spadkowe, zamiany, umowy o ustanowienie służebności, umowy najmu, podnajmu, umowy zastawnicze,
  • umowy zbycia udziału w spółce handlowej, umowy zbycia akcji, akty założycielskie lub umowy, umowy między wspólnikami i akcjonariuszami, umowy między organami statutowymi a przedsiębiorstwami
  • umowa pożyczki, umowa inwestycyjna, umowa przelewu wierzytelności,
  • umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o przedstawicielstwie handlowym, umowa agencyjna, umowa konsygnacyjna,
  • umowa licencyjna, ogólne warunki handlowe, umowa o zachowaniu poufności, umowa o zakazie konkurencji itp.