Súdne spory a vymáhanie pohľadávok

SPÄŤ
  • Komplexná právna podpora vo všetkých otázkach vyplývajúcich zo súdnych a správnych konaní súvisiacich s vymáhaním pohľadávok na územiach spadajúcich pod jurisdikciu všetkých vyššie uvedených krajín, t. j. Českej republiky, Poľska a Slovenska,
  • zastupovanie klientov pred súdmi všetkých stupňov v občianskoprávnych, trestnoprávnych a správnych veciach v širokej škále aktívnych a pasívnych sporov, okrem iného v oblasti vymáhania pohľadávok, náhrady škody a nemajetkovej ujmy, bezdôvodného obohatenia, ako aj v exekučnom konaní,
  • pomoc našim klientom pri efektívnom vymáhaní a presadzovaní ich práv, odborné právne poradenstvo v právne alebo skutkovo zložitých prípadoch v Českej republike a v zahraničí.