Konkurzné konanie

SPÄŤ
  • služby pre dlžníkov a veriteľov,
  • poskytovanie právnych služieb už vo fáze hroziaceho úpadku, návrhy na začatie konkurzného konania, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie vo veriteľských orgánoch, poskytovanie právnych služieb počas oddlženia a reorganizácie,
  • pomoc pri príprave reorganizačných plánov.