Gminy, miasta, regiony

Wróć
  • obsługa prawna gmin i jednostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla (regionów), w szczególności w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej, w tym pomocy w ramach funduszy Unii Europejskiej,
  • wsparcie prawne dla klientów z różnych gmin i regionów w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej związanej z zamówieniami publicznymi, a także w zakresie przygotowania i oceny ofert wnioskodawców,
  • reprezentacja w rozpatrywaniu zarzutów lub w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Ochrony Konkurencji na czynności zamawiającego.