Všeobecné podmínky poskytování právních služeb

Všeobecné podmínky poskytování právních služeb

Tyto všeobecné podmínky poskytování právních služeb (dále jen „VP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s. r. o., sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská 498/19, PSČ 737 01, identifikační číslo: 27812120, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 52493, jakožto poskytovatele právních služeb (dále jen „AK“) a osoby, která uzavřela s AK smlouvu o poskytování právních služeb (dále jen „Klient“), při poskytování právních služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“). Odchylná ustanovení Smlouvy mají před ustanoveními VP přednost.

Definice pojmů:

právní služby – veškeré formy právní pomoci v oblasti českého práva (včetně mezinárodního práva soukromého a práva Evropské unie), zejména zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů;

doplňkové služby – další služby AK které mohou být poskytovány Klientovi po dohodě s AK, zejména koordinace poskytování právních služeb podle jiného než českého práva, zajištění daňových služeb;

podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která Smlouvu s AK uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání;

spotřebitel – každý člověk, který Smlouvu s AK uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

pokyn – závazné stanovisko Klienta k dalšímu postupu AK při poskytování právních služeb;

podklady – veškeré informace poskytnuté Klientem ve formě písemné či elektronické, v originálech, kopiích či ověřených kopiích, které se vztahují k poskytování právních služeb;

časová odměna – odměna, jejíž výše je sjednána za 1 hodinu poskytování právních služeb;

paušální odměna – fixní odměna, která je sjednána za poskytnutí určitých právních služeb vymezených ve Smlouvě, nebo za poskytování právních služeb po určité časové období, zpravidla jeden měsíc, a zahrnuje určitý sjednaný počet hodin poskytování právních služeb v předmětném časovém období;

dodatečná odměna – odměna účtovaná vedle paušální odměny za právní služby poskytnuté v dohodnutém časovém období, které přesáhnou rozsah právních služeb zahrnutých do paušální odměny a sjednává se ve Smlouvě jako časová odměna;

promeškaný čas – doba, po kterou v přímé souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi se osoba poskytující právní služby za AK nemohla účastnit vyřizování jiných věcí (např. doba strávená cestou nebo čekáním);

hotové výdaje – náklady vynaložené AK v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi, zejména na zaplacení správních, soudních či jiných poplatků a daní, náhrady cestovného a cestovních výloh, odměna zahraniční kanceláře (čl. III VP), náklady spojené s některými administrativními úkony (kopírování a tisk dokumentů);

zákon o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů;

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Základní podmínky poskytování právních služeb

 AK poskytuje právní služby podle českého práva. V rámci poskytování dalších služeb Klientovi může AK zajišťovat koordinaci poskytování právních služeb podle jiného práva (čl. III VP).

 1. Na základě uzavřené Smlouvy jsou poskytovány právní služby výhradně Klientovi. Poskytování právních služeb dalším osobám, případně poskytování právních služeb Klientovi, které nejsou předmětem Smlouvy, je možné až v návaznosti na uzavření nové smlouvy o poskytování právních služeb, případně dodatku ke Smlouvě.
 2. Pokud není předmětem Smlouvy jednorázové poskytnutí určitých právních služeb či poskytnutí právních služeb v určité záležitosti Klienta, ale dlouhodobé poskytování právních služeb různého charakteru dle aktuálních potřeb Klienta, je Smlouva rámcového charakteru a jednotlivé právní služby v konkrétních záležitostech jsou poskytovány na základě objednávek Klienta akceptovaných ze strany AK. Objednávky a akceptace je možné činit písemně, ústně či elektronicky, přičemž za akceptaci objednávky se považuje též započetí s faktickým poskytováním právních služeb specifikovaných v objednávce.
 3. AK poskytuje právní služby prostřednictvím svých advokátů – společníků, zaměstnaných advokátů, asociovaných advokátů, jakož i advokátních koncipientů a s pomocí administrativních pracovníků. V odůvodněných případech je advokát AK oprávněn nechat se zastoupit pro jednotlivé úkony právní služby jiným advokátem, který nepůsobí v rámci AK, případně po dohodě s Klientem navázat spolupráci s notářem nebo daňovým poradcem (čl. III odst. 2 VP).
 4. Místem poskytování právních služeb jsou zejména prostory sídla AK, případně též jednotlivých poboček AK, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách AK www.hajduk.cz. Po dohodě s Klientem, případně pokud to povaha právní služby vyžaduje (např. jde-li o jednání před soudy nebo jinými orgány veřejné moci), jsou právní služby poskytovány i v jiných místech v České republice nebo v zahraničí, v tomto případě však vzniká Klientovi povinnost uhradit AK náhradu hotových výdajů (čl. IV VP).
 5. Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý, je vázán právními předpisy, zejména zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, a v jejich mezích pokyny Klienta (čl. II VP).
 6. Klient není oprávněn použít písemnosti a jiné výstupy, jež byly vyhotoveny AK v rámci poskytování právních služeb Klientovi, k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Zejména není oprávněn použít je bez předchozího souhlasu AK jako vzory pro svá další jednání nebo jednání třetích osob, jinak je AK oprávněna požadovat náhradu škody ve formě ušlého zisku.

II.

Součinnost Klienta a pokyny 

 1. AK poskytuje právní služby dle pokynů Klienta. Pokyn Klienta může být učiněn písemně, elektronicky či ústně; AK však v jednotlivém případě může požadovat, aby Klient učinil pokyn písemně. Klient je povinen udělovat AK pokyny vždy v dostatečném předstihu s ohledem na povahu poskytované právní služby.
 1. AK je povinna Klienta informovat o postupu při vyřizování jeho věci a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení a udělení dalších pokynů.
 1. Klient bere na vědomí, že pro vzájemnou komunikaci a zasílání dokumentů AK využívá běžnou e-mailovou korespondenci, nevyhradí-li si Klient výslovně ve Smlouvě, že tuto formu komunikace odmítá.
 1. AK je povinna bezodkladně upozornit Klienta na rozpor jím uděleného pokynu s právními předpisy a v této souvislosti jej požádat o sdělení, zda na uděleném pokynu i přesto trvá, nebo AK udělí jiný pokyn.
 1. Klient je povinen poskytovat AK nezbytnou součinnost včetně předložení podkladů potřebných pro náležité poskytnutí právní služby, informovat AK o jakékoliv písemnosti nebo komunikaci s protistranou či jejím zástupcem nebo s orgánem veřejné správy či samosprávy, přebírat řádně korespondenci, která je mu určena v souvislosti s předmětem poskytované právní služby.
 1. AK není povinna ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých Klientem. Při poskytování právních služeb AK předpokládá pravost kopií všech dokumentů, které jsou jí poskytnuty Klientem, jakož i platnost, správnost a vymahatelnost všech úředních listin vydaných orgány veřejné moci, předložených Klientem, a rovněž správnost informací získaných z veřejných rejstříků.

III.

Poskytování doplňkových služeb 

 1. AK po dohodě s Klientem může zajišťovat koordinaci poskytování právních služeb podle jiného práva, zejména:
 2. podle slovenského práva, a to ve spolupráci se společností Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o., se sídlem ul. Horná 116, 022 01 Čadca, Slovenská republika, identifikační číslo: 36 868 892;
 3. podle polského práva, a to ve spolupráci s advokátní kanceláří HAJDUK & PARTNERS, Kancelaria Adwokacka Adamczyk, Świerczek sp. k., se sídlem ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Krakov, Polská republika, identifikační číslo: 366657966;
 4. podle práva jiných států zahraničními právními kancelářemi.
 5. AK může pro Klienta koordinovat poskytování daňového poradenství, a to ve spolupráci se společností HAJDUK & PARTNERS TAX s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61, Třinec, identifikační číslo: 078 98 312.
 6. V případě, že součástí poskytování služeb AK bude i výše zmíněná koordinace právních služeb podle odst. 1 podle jiného než českého práva, vznikne vždy přímý smluvní vztah mezi Klientem a příslušnou zahraniční kanceláří. AK bude činit jménem Klienta veškeré úkony vůči zahraniční kanceláři, zejména bude za Klienta zahraniční kanceláři zadávat pokyny a přijímat od ní výstupy. Veškeré částky účtované zahraniční kanceláří, zejména z titulu odměny a náhrady nákladů, budou dle volby AK buď hrazeny přímo Klientem příslušné zahraniční kanceláři, nebo budou zahraniční kanceláří vyúčtovány AK, která je poté Klientovi ve stejné výši vyúčtuje jako náhradu hotových výdajů.

IV.

Odměna a způsob placení 

 1. Odměna za poskytování právních služeb AK se sjednává buď jako časová odměna, nebo jako paušální odměna s případnou dodatečnou odměnou. Vedle práva na odměnu vzniká AK v souvislosti s poskytováním právních služeb též právo na náhradu hotových výdajů.
 1. AK je oprávněna požadovat po Klientovi přiměřenou zálohu na odměnu za právní služby a na náhradu hotových výdajů ve výši dohodnuté ve Smlouvě. Zálohu na odměnu je AK oprávněna započíst na řádně vyúčtovanou odměnu za právní služby. V případě delšího časového období poskytování právních služeb se Klient zavazuje zálohu v této výši poskytnout i opakovaně, poté, co podstatná část předchozí zálohy již bude započtena proti pohledávkám AK na zaplacení odměny vůči Klientovi.
 1. Časová odměna a dodatečná odměna bude účtována s čtvrthodinovým rozlišovacím taktem (specifikací), kdy se rozlišuje každá započatá čtvrthodina poradenství, přičemž sazba se vztahuje rovněž na každou časovou jednotku promeškaného času spotřebovaného v souvislosti s poskytováním právní služby. Uvedené platí i pro započítávání času stráveného poskytováním právních služeb pro účely paušální odměny.
 1. Do času vynaloženého na poskytnutí právních služeb se započítává veškerá doba, po kterou se osoba podílející se na poskytnutí právních služeb AK účastnila vyřizování věci pro Klienta, jakož i promeškaný čas. Do času vynaloženého na poskytnutí právní služby se dále zahrnuje i čas vynaložený na veškeré úkony, které bude AK na základě platných právních předpisů povinna provést v důsledku poskytnutí právních služeb Klientovi, zejména na základě žádostí jiných subjektů (zejména auditorů, soudů, orgánů veřejné správy, orgánů činných v trestním řízení atp.).
 1. Vzhledem k tomu, že vzájemná spolupráce členů AK v souvislosti s poskytováním právních služeb v různých oblastech práva je důležitým prvkem v poskytování kvalitních právních služeb, určitá část času vynaloženého na poskytnutí právní služby (nejvýše 10 % celkového času na poskytnutí právní služby) spočívá v činnostech, jako jsou interní konzultace nad řešením právních otázek zahrnutých v právní službě a vzájemná kontrola výstupů, a AK má právo na úhrady odměny za výkon těchto činností ve shora uvedeném rozsahu.
 1. Náhrada hotových výdajů činí v dále uvedených případech:
 • za použití osobního automobilu 10 Kč za každý ujetý kilometr tímto automobilem (částka však nezohledňuje další cestovní výdaje, jakou jsou stravné, náklady na ubytování a také promeškaný čas);
 • za pořízení fotokopie 2 Kč za každou kopírovanou stranu dokumentu;
 • za tisk dokumentu 2 Kč za jednu stranu vytisknutého dokumentu.
 1. V případě, že v rámci poskytování právních služeb vznikne Klientovi právo na náhradu nákladu řízení ze strany třetí osoby, pak takto uhrazená částka náleží co do částky, kterou Klient uhradil AK jako odměnu za poskytnutí předmětné právní služby, Klientovi a ve zbytku, který přesahuje uhrazenou odměnu, náleží AK. Část zaplacené náhrady nákladů řízení, která náleží AK, bude Klientovi vyúčtována zvláštní fakturou, zbylá část náležející Klientovi bude bez zbytečného odkladu zaplacena Klientovi.

V.

Platební podmínky

 

 1. Odměna za poskytnutí právních služeb a náhrada hotových výdajů je splatná měsíčně na základě daňového dokladu (faktury) AK, a to zpravidla nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, není-li ve faktuře uvedeno jiné datum splatnosti. V souladu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Klient souhlasí se zasíláním faktury v elektronické podobě ve formátu pdf.
 2. Veškeré náklady spojené s úhradou odměny a náhrady hotových výdajů, zejména náklady bankovních převodů, inkasa šeku nebo náklady vzniklé v důsledku směny peněz, jdou k tíži.
 3. AK je povinna vést evidenci všech svých činností v rámci poskytování právních služeb a času takto spotřebovaného a umožnit Klientovi na jeho žádost do této evidence nahlédnout, popř. připravit a předložit tuto specifikaci na jeho požádání rovněž v písemné podobě. Časový rozpis činností tvoří též přílohu daňového dokladu (faktury), jimž jsou vyúčtovány právní služby poskytnuté AK. Smluvní strany se dohodly, že pokud Klient do patnácti dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) nesdělí Kanceláři své námitky či výhrady k podrobnému časovému rozpisu poskytnutých právních služeb a k účtované částce odměny a náhrady hotových výdajů, platí, že s obsahem rozpisu souhlasí a uznává správnost veškerých údajů v něm uvedených.
 4. AK je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré částky odměn a náhrad hotových výdajů jsou ve Smlouvě i v těchto VP uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

VI.

Odpovědnost ze škodu 

 1. Za škodu, kterou advokát AK Klientovi způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, odpovídá AK. AK odpovídá za škodu způsobenou Klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie v rámci poskytování právních služeb zástupcem AK nebo zaměstnancem AK.
 1. AK se odpovědnosti za škodu zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni požadovat.
 1. Klient je povinen při uzavření Smlouvy poskytnout AK pravdivé, úplné a nezkreslené podklady a informace, které se týkají předmětu právních služeb a jsou potřebné provedení relevantního odhadu ze strany AK výše možné škody, která by mohla Klientovi vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb (dále jen „předvídatelná škoda“). V případě, že v průběhu poskytování právních služeb vyvstanou nové skutečnosti, které mohou ovlivnit výši předvídatelné škody, je Klient povinen o těchto nových skutečnostech AK bezodkladně informovat.
 1. Klient bere na vědomí, že AK je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o advokacii pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou Klientovi s limitem pojistného plnění ve výši 200.000.000 Kč. Pokud není ve Smlouvě uvedeno něco jiného, platí, že výše předvídatelné škody ke dni uzavření Smlouvy nepřevyšuje částku 200.000.000 Kč.
 1. Rozsah náhrady škody je ve vztazích mezi AK a Klientem limitován částkou 200.000.000 Kč, AK tedy Klientovi odpovídá za škodu jen do výše této částky. Ujednání uvedené v předchozí větě se nevztahuje na Klienta, který je spotřebitelem, nebo v pozici slabší strany ve smyslu ustanovení § 433 občanského zákoníku. Klient současně bere na vědomí, že AK má možnost pro jednotlivé případy, kdy předvídatelná škoda přesahuje částku 200.000.000 Kč sjednat připojištění a v návaznosti na uvedené ve Smlouvě pro konkrétní případ navýšit limit své odpovědnosti za škodu.
 1. Odpovědnost AK za škodu je rovněž omezena mírou spoluúčasti dalších osob na celkové škodě, včetně Klienta, zejména pak v případech neposkytnutí řádné součinnosti.

VII.

Odmítnutí právní služby, ukončení Smlouvy 

 1. AK je oprávněna odmítnout poskytnout právní službu, tedy neakceptovat objednávku právních služeb dle čl. I. odst. 3 těchto VP (bez vlivu na další trvání Smlouvy), v případě:
  • kdy povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb jí ukládá zákon, zejména zákon o advokacii;
  • kdy pokyny Klienta jsou v rozporu s právními předpisy, stavovskými předpisy, nebo Smlouvou (včetně těchto VP) a Klient na jejich splnění trvá, i když byl na tento nesoulad upozorněn;
  • kdy poskytnutí právních služeb je v rozporu se zájmy jiné osoby, s níž AK již dříve uzavřela obdobnou smlouvu;
  • kdy je Klient v prodlení s placením odměny.
 1. AK je povinna Smlouvu vypovědět, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v ustanovení § 19 zákona o advokacii.
 1. AK je oprávněna Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
 2. dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi AK a Klientem; za případy narušení důvěry se považují i situace, kdy Klient sdělí, že nebude akceptovat právní radu AK ke svému zjevnému neprospěchu, nebo trvá na použití právní argumentace, která v záležitosti, jež tvoří předmět právních služeb, zjevně nemůže obstát;
 3. neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost;
 4. pokud Klient přes poučení AK o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby AK přesto postupovala podle těchto pokynů;
 1. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
 1. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně. Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi. Výpověď se považuje za doručenou, byla-li zaslána na poslední známou doručovací adresu Klienta, a to i v případě, že Klient zásilku nepřevzal, nebo se zásilka vrátila jako nedoručitelná, a to 5. (pátého) dne ode dne odeslání výpovědi.
 1. Nedohodne-li se AK s Klientem jinak nebo neučiní-li Klient jiné opatření, je AK povinna po dobu 15 dnů ode dne, kdy Smlouva na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Klient AK sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

VIII.

Mlčenlivost 

 1. AK je povinna zachovávat mlčenlivost v záležitostech týkajících se Klienta v rozsahu stanoveném zákonem o advokacii a dalšími souvisejícími právními předpisy. Klient bere na vědomí, že z této povinnosti mlčenlivosti jsou zákonem o advokacii stanoveny určité výjimky, které jsou uvedeny v § 21 zákona o advokacii a zahrnují následující případy:
  • mezi Klientem a AK je veden spor před soudem nebo jiným orgánem;
  • proti členu AK je vedeno kárné řízení před orgány České advokátní komory;
  • AK plní své povinnosti daňového subjektu vůči orgánům daňové správy;
  • AK má zákonnou povinnost překazit spáchání nebo dokončení trestného činu;
  • AK plní své povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a v souvisejících usneseních představenstva České advokátní komory.
 1. AK rovněž nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat.
 1. AK je též zproštěna povinnosti mlčenlivosti v případě, je-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z výkonu advokacie, povinna pojišťovně sdělit okolnosti škodné události či poskytovat jinou součinnost.

IX.

Ochrana osobních údajů, reference 

 1. AK se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě Smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, dále se zákonem o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany AK jsou dostupné na webových stránkách AK hajduk.cz/ochrana-osobnich-udaju.
 1. Klient – právnická osoba – uzavřením Smlouvy s AK opravňuje AK k užití svého názvu (obchodní firmy), údaje o sídle, případně obchodního označení (loga, ochranné známky, apod.) v souvislosti s informací, že jde o klienta AK, a to pro marketingové účely, jakož i pro účely účasti AK ve výběrových řízeních. Tento souhlas se uděluje i na dobu po ukončení Smlouvy, AK však v tomto případě současně uvede i informaci, že právní služby byly poskytnuty v minulosti.

X.

Závěrečná ustanovení 

 1. Klient – spotřebitel – má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy, přičemž věcně příslušným subjektem k řešení spotřebitelského sporu je Česká advokátní komora.
 1. Tyto VP jsou vyhotoveny v české, polské a anglické jazykové verzi. V případě odkazu ve Smlouvě na VP se použije ta jazyková verze, která odpovídá jazyku sepsání Smlouvy, je-li Smlouva sepsána v jiném jazyce, pak se použije anglická verze.
 1. U Smlouvy rámcového charakteru ve smyslu ustanovení čl. I odst. 3 těchto VP si AK si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VP. O provedení změny VP je AK povinna Klienta informovat (písemně nebo e-mailem) s tím, že Klient je oprávněn do 1 (jednoho) měsíce od doručení oznámení Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc. V případě, že Klient Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, nabývají předmětné změny VP účinnosti vůči Klientovi prvním dnem následujícím po uplynutí stanovené lhůty.

Tyto VP jsou účinné od 1.1.2020.