Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů

  • V souvislosti s využitím služeb poskytovaných společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52493, sídlem: Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 27812120, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. v postavení správce.
 

Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

  • V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro poskytování právních služeb nabízených společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Zejména se tak jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou například vaše jméno, příjmení, e mailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje vydané státem (například rodné číslo) apod.

   Dále pak mohou být zpracovávány i jakékoliv další osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování právních služeb, a rovněž i osobní údaje, k jejichž zpracování poskytnete společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. souhlas. Tyto osobní údaje jsou poté blíže vymezeny v tomto souhlasu.

 

Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

  • Vaše osobní údaje jsou společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. zpracovávány zejména za účelem poskytování právních služeb, tj. plnění smlouvy, dále kvůli plnění právních povinností (zejména účetních a daňových povinností), dále kvůli ochraně oprávněného zájmu společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. a třetích osob.
 

Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování. V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování služeb společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.., tedy zejména k uzavírání smluv se společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. či zprostředkování uzavření těchto smluv ze strany společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.

   Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.

   Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Na základě tohoto důvodu se společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. například na vás může obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou apod.

   Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou.

 

Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

  • Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně (stanovenou příslušným právním předpisem) nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu.
 

Komu jsou osobní údaje předávány?

  • Vaše osobní údaje společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. předává pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údaje jako společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Osobní údaje jsou předávány zejména spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. (mj. účetní či daňová kancelář). Vaše osobní údaje mohou být společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. předávány dle platných právních předpisů rovněž orgánům veřejné moci či orgánům činným v trestním řízení.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

   a) Právo na přístup
   Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

   b) Právo na opravu
   V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

   c) Právo na výmaz
   V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

   • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
   • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
   • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

   Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   d) Právo na omezení zpracování
   V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. omezit, pokud:

   • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
   • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. stejně poskytli),
   • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
   • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

   e) Právo na přenositelnost
   Máte právo získat od společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

   f) Právo vznést námitku proti zpracování
   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Osobní údaje poté společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

   g) Právo podat stížnost
   Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

 • Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu office@hajduk.cz.

  Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.