Spotřebitelská soutěž a jak (s)právně nastavit její pravidla

Spotřebitelská soutěž a jak (s)právně nastavit její pravidla

V dnešním světe e-commerce představují spotřebitelské soutěže populární a účinný marketingový nástroj pro posílení značky a podporu prodejnosti výrobků a služeb. Prodejci pořádají na sociálních sítích různé akce a hry, aby nalákali nové zákazníky. Určitě nejednou se nám stalo, že jsme byli označeni v komentářích soutěžních příspěvků nebo jsme se spotřebitelské soutěže dokonce sami zúčastnili. Přestože již dva roky platí nová pravidla pro pořádání spotřebitelských soutěží, mnoho pořadatelů se nesprávným nastavením podmínek soutěže stále dostává do rozporu se zákonem. Cílem tohoto článku je tak nastínit čtenářům problematiku spotřebitelských soutěží a poskytnout jim obecný návod, jak správně nastavit pravidla pro pořádání těchto soutěží.

Podle zákona se spotřebitelskou soutěží rozumí soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná v souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem produktu. Pořadatel se v soutěži zavazuje vyplatit účastníkům peněžité či nepeněžité ceny. Podmínkou účasti v soutěži bývá zpravidla zakoupení určitého produktu nebo účast osoby na marketingové akci.

Při organizaci spotřebitelské soutěže platí dvě zásadní pravidla. 1. Vzhledem k tomu, že se spotřebitelská soutěž považuje za obchodní praktiku, nesmí provozovaná soutěž naplňovat znaky nekalé nebo klamavé obchodní praktiky. 2. Spotřebitelská soutěž nesmí naplňovat znaky hazardní hry, k jejímuž provozování je vyžadováno speciální povolení.

Spotřebitelská soutěž tak musí splňovat obecné požadavky na jednání vůči spotřebitelům. V tomto ohledu budou stěžejním dokumentem pravidla soutěže, která musí být transparentní, srozumitelná a neklamat spotřebitele. Pravidla soutěže by měla co nejpodrobněji upravovat podmínky účasti v soutěži, způsob určení nebo výběru výherců, popis výher, podmínky vyloučení účastníků, podmínky ochrany osobních údajů a případně další specifické prvky soutěže. V pravidlech soutěže by měl tak pořadatel poskytnout účastníkům veškeré relevantní informace. K pravidlům soutěže by měli mít účastníci přístup po celou dobu trvání soutěže, tudíž se doporučuje jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele nebo na jiných komunikačních kanálech. V případě změny pravidel soutěže je pořadatel povinen soutěžící náležitě informovat. O klamavou obchodní praktiku by šlo například v případě, pokud by nebyly výhercům vypláceny či vydány slíbené výhry nebo pořadatel by nedodržel pravidla soutěže. V takovém případě se pořadatel vystavuje hrozbě sankce ze strany České obchodní inspekce, která může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Dále musí pořadatel dbát na to, aby pořádaná spotřebitelská soutěž nenaplňovala znaky hazardní hry dle zákona o hazardních hrách. K provozování hazardní hry je totiž vyžadováno speciální povolení Ministerstva financí. Podle předmětného zákona se hazardní hrou rozumí hra, sázka nebo los: 1. do nichž sázející vloží sázku (vklad), jejíž návratnost se nezaručuje, 2. a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Při naplnění obou výše uvedených znaků kumulativně se soutěž považuje za hazardní hru. S ohledem na to je za účelem vynětí spotřebitelské soutěže z regulace hazardních her potřeba eliminovat alespoň jeden z těchto znaků.

První podmínkou tedy je, aby spotřebitelská soutěž nepodléhala žádnému vkladu, přičemž za vklad se nepovažuje nákup zboží za jeho obvyklou cenu ani účast na marketingové akci. Nicméně nelze účast na soutěži vázat například na nákup zboží za cenu vyšší, než je jeho obvyklá cena. Případně pokud by soutěž probíhala prostřednictvím SMS zprávy, její cena nesmí překročit standardní cenu dle tarifu mobilního operátora. Rozdíl mezi obvyklou cenou a zvýšenou cenou by byl totiž považován za vklad, resp. sázku podle zákona o hazardních hrách.

Pokud však podstata předmětné soutěže spočívá právě na poskytnutí určitého vkladu, jehož návratnost se nezaručuje, pak bude pořadatel muset eliminovat druhý znak hazardní hry, a to znak výběru výherce na základě náhody nebo neznámé okolnosti. V takovém případě je potřeba, aby výběr výherce byl založen například na jeho znalostech, kreativitě, posouzení poroty nebo tipování. V teoretické rovině jsou přípustné i soutěže na bázi „každá X-tá SMS vyhrává/každý X-tý volající vyhrává“, neboť zde je výsledek možno určitým způsobem předvídat a ovlivnit.

Pro zjednodušení je tak vhodné shrnout, že spotřebitelské soutěže lze provozovat buď s nahodilým výběrem výherce (např. losováním), avšak zároveň bez poskytnutí počátečního vkladu, jak je vysvětlen výše; nebo sice s poskytnutím počátečního vkladu, ale pouze za podmínky, že výběr výherce nebude založen na náhodě či neznámé okolnosti. Přípustné jsou tedy například soutěže, v nichž budou výherci náhodně vylosování z řad účastníků, kteří si zakoupí určité zboží za jeho obvyklou cenu, nebo soutěže, kdy si účastníci zaplatí za účast v soutěži, ale výběr výherce bude založen na posouzení určitou osobou nebo porotou.

Pro úplnost je ještě nezbytné doplnit, že výhra ve spotřebitelské soutěži je osvobozena od daně z příjmu, pokud její hodnota nepřevyšuje 10 000 Kč. Výhra převyšující tuto částku pak podléhá srážkové dani z příjmu ve výši 15 %.

Jak již bylo na začátku uvedeno, spotřebitelské soutěže jsou hojně využívaným marketingovým nástrojem, který může pomoct prodejcům získat nové zákazníky a zvýšit prodejnost. Nicméně organizace takových akcí se neobejde bez úskalí. Pokud se tedy chtějí pořadatelé ujistit, že jejich nastavená pravidla soutěže jsou v souladu s legislativou, lze doporučit konzultaci s odborníkem za účelem zamezení případných sporů s účastníky soutěže nebo s Českou obchodní inspekcí, která vykonává kontrolní činnost v této oblasti.

Mgr. Viet Do Pham, právník

Související články