Richard Koliba

Partner SPÄŤ

Richard je partner našej advokátskej kancelárie a advokát. Profesne sa zaoberá najmä sporovou agendou a litigáciou. Je litigačným špecialistom, ktorý zastupuje klientov pred súdmi a v rámci mimosúdnych konaní v rôznych prípadoch. Či už ide o oblasť občianskeho, trestného alebo správneho práva, Richard vždy príde s vhodnou stratégiou a vyvinie maximálne úsilie, aby bol spor a s ním súvisiaca ochrana práv klienta vyriešený rýchlo a efektívne v prospech klienta.

Richardova verva pri obhajobe záujmov klientov je dobre známa, aj preto využívajú klienti jeho služby aj pri vyjednávaní podmienok zmluvnej dokumentácie vo významných M&A projektoch a iných obchodných vzťahoch. Klienti sa v takýchto prípadoch môžu spoľahnúť na výhody spojené s Richardovým pro-business prístupom.  

Na dôvažok treba podčiarknuť Richardove praktické skúsenosti so zabezpečovaním compliance, a to nielen s ohľadom na oblasť ochrany dát a osobných údajov, prevencie trestnoprávnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb, AML problematiku či pracovnoprávnu oblasť (vrátane whistleblowingu). 

Pravidelné dosahovanie pozitívnych výsledkov pri klientských záležitostiach mu umožňujú jeho vysoká odbornosť, vytrvalosť a osobný drive.

Môžete sa s ním spojiť: https://www.linkedin.com/in/richard-koliba-629b2715a.