Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Sdílíme užitečné know-how polských sousedů

Ačkoliv by se mohlo po nedávném uzavření hranic jevit, že je v tom každý stát sám za sebe, nebylo by moudré tomu uvěřit. Není možné, aby v dobách zuřící pandemie byli občané jednoho státu úplně zdraví, když bude za hranicemi bujet nebezpečná nákaza. Jsme v tom všichni spolu. Spolu se musí uzdravit celá Evropa, celý svět, abychom dostali tuto nemoc pod kontrolu. Musíme si tedy navzájem pomáhat, jak jen to je a bude možné.

Z tohoto důvodu se Česká republika inspiruje opatřeními, která už jinde fungovala a stejně tak se ostatní státy inspirují našimi fungujícími opatřeními. Jedno z takových opatření přijalo před nedávnem Polsko a to konkrétně schválením Zákona o konkrétních řešeních souvisejících s prevencí a kontrolou COVID-19, dalších nakažlivých nemocí a jimi způsobených krizových situací. Tento zákon přidává výjimky do již existujících zákonů polského právního řádu, kdy při splnění zákonných podmínek dojde k suspendování části tamního zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž dojde k drastickému zrychlení procesu zajištění zboží a služeb potřebných k okamžitému zabránění šíření nemoci. Pro bližší představu, uvádíme několik příkladů:

  • „U zakázek, jejichž předmětem jsou zboží nebo služby nezbytné pro předcházení šíření COVID-19, nepoužijí se ustanovení zákona zadávání veřejných zakázek, existuje-li vysoká pravděpodobnost rychlého a nekontrolovaného šíření choroby nebo je-li vyžadována ochrana veřejného zdraví. “

 

  • „Zákon o prevenci a potírání infekcí a infekčních chorob u lidí se mění takto: „Zákon o zadávání veřejných zakázek se nepoužije na zakázky na služby, dodávky nebo práce zadávané v souvislosti s prevencí nebo eradikací epidemie v oblasti, kde je prohlášena epidemická nouzová situace nebo epidemický status. “

 

  • „V zákoně o Státní pohotovostní lékařské službě se doplňuje: „V případě ohrožení epidemickým stavem, v případě epidemického stavu nebo v případě nebezpečí šíření infekce nebo infekčního onemocnění, které může představovat ohrožení veřejného zdraví, zejména výskytu zvláště nebezpečné nebo vysoce nakažlivé choroby uvedené v ustanoveních o prevenci a potírání infekcí a infekčních chorob u lidí, může hejtman uzavřít dodatečnou smlouvu o financování úkolů pohotovostních lékařských týmů a sanitární přepravy souvisejících se zabezpečením vybraných míst nebo výkonem činností, které jdou nad rámec úkolů uvedených v plánu. Na tuto zakázku se nevztahují ustanovení o zadávání veřejných zakázek. “

 

  • „V zákoně o strategických rezervách se doplňuje nový odstavec, který zní: „V případě epidemické hrozby se rozhodnutí o vytvoření strategických rezerv provede na žádost ministra zdravotnictví bez použití ustanovení o zadávání veřejných zakázek. “

 

Český zákon o zadávání veřejných zakázek sice sám obsahuje výčet situací, ve kterých zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, avšak tento výčet je příliš obecný a neodpovídá akutním potřebám spojeným s šířením koronaviru (pochopitelně, když roce 2016, kdy byl zákon přijat, nikdo nemohl aktuální situaci předvídat). Netvrdíme, že by se výkladem nedalo podřadit určité nákupy pod stávající úpravu, avšak výše citovaná polská úprava toto zcela jednoznačně konkretizuje a umožňuje tak všem dotčeným zadavatelům využít zákonných výjimek a urychlit tak kontraktační proces.

Vyloučení užití zákona o zadávání veřejných zakázek by za normálních okolností bylo nebezpečné, když účelem tohoto zákona je zajištění transparentních pravidel při nakládání s veřejnými financemi. V tomto případě je však třeba přitakat naším sousedům, kteří staví zajištění prostředků pro zabránění dalšímu šíření nemoci a především ochranu zdravotnických pracovníků na první místo. Pokud po zdravotnickém personálu očekáváme a nařizujeme jim, aby stáli v první linii mezi agresivně se šířící chorobou a širokou veřejností, je bezpodmínečně nutné jim také poskytnout adekvátní pomůcky pro jejich ochranu.

Právní řády České a Polské republiky jsou s ohledem na podobný historický vývoj velice sblížené a zavedení obdobného opatření je možné i u nás. Inspirujme se v tomto polskými zákonodárci a umožněme pružnější pomoc těm, kteří pomáhají nám všem.

 

Související příspěvky