Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

Už v roce 2018 nabyla účinnosti novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která opustila do té doby ve vztahu k investičnímu zprostředkovateli užívaný registrační princip, kdy za určitých okolností bylo možné investičního zprostředkovatele zaregistrovat do příslušného registru i bez zahájení správního řízení, a nahradila jej principem povolovacím. To znamená, že celý proces registrace se zkomplikoval a s osobou, jež má zájem o zápis do registru investičních zprostředkovatelů, je v tuto chvíli vždy vedeno Českou národní bankou správní řízení, v němž je její žádost přezkoumávána. Současně oproti původní úpravě došlo ke změně a doplnění požadavků, které je pro zápis do registru investičních zprostředkovatelů nutné splnit. Vzhledem k tomu, že naše advokátní kancelář nabyla v mezidobí s povolovacím procesem cenné zkušenosti, rozhodli jsme se je přiblížit tímto článkem.

Investiční zprostředkovatel je v zásadě jednodušší forma obchodníka z cennými papíry. Investiční zprostředkovatel je sice omezen například v tom, ve vztahu k jakým investičním nástrojům a jaké investiční služby může nabízet nebo v tom, komu může předávat pokyny zákazníků, toto je však zároveň kompenzováno tím, že na něj jsou právními předpisy kladeny nižší regulatorní požadavky než na obchodníka s cennými papíry. S ohledem na to, že i tento omezený rozsah oprávnění je pro výkon činnosti mnoha subjektů dostatečný, jedná se pro nezanedbatelnou část podnikatelů o vhodnou formu jejich působení na kapitálovém trhu.

Samotná žádost o povolení činnosti investičního zprostředkovatele se podává na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky. K této žádosti je nutné doložit přílohy, dokládající splnění jednotlivých požadavků kladených na investičního zprostředkovatele. Výčet těchto příloh je upraven jednak v samotném zákoně o kapitálovém trhu, jednak v prováděcí vyhlášce České národní banky.

Tyto přílohy žádosti lze rozdělit na údaje a doklady o žadateli, a dále údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele. Jelikož úplný výčet těchto údajů a dokladů je obsažen ve zmiňovaných právních předpisech a většina z nich nevzbuzuje jakékoli pochybnosti, budeme se dále zabývat pouze některými z nich.

Žadatel má, mimo jiné, povinnost doložit svou důvěryhodnost, jakož i důvěryhodnost členů svého vedoucího orgánu a osob s kvalifikovanou účastí na žadateli. Při posuzování důvěryhodnosti osoby Česká národní banka postupuje v souladu se svým úředním sdělením k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost, který byl v nedávné době aktualizován, přičemž co se týče samotného doložení této důvěryhodnosti Česká národní banka zveřejnila vzorový formulářový doklad.

Žadatel je s ohledem na požadované doklady dále povinen ve značné míře rozkrýt svou vlastnickou a řídící strukturu. Vyžadují se doklady o členech vedoucího orgánu žadatele a související popis jejich funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědnosti a nově také zpráva o tom, jak daný člen orgánu podporuje rozmanitost při výběru členů vedoucího orgánu (z pohledu vzdělání, odborné praxe, pohlaví, věku, a zejména u institucí, které jsou aktivní na mezinárodní úrovni, zeměpisného původu), a dále jak splňuje požadavky na odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti. Toto splnění požadavků na odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti lze z naší zkušenosti doložit doklady o vzdělání a životopisem dotčeného člena vedoucího orgánu. U vedoucího orgánu žadatele je nutné mít rovněž na paměti, že tento musí tvořit kolektivní orgán. Každý ze členů vedoucího orgánu sice může společnost zastupovat navenek samostatně, avšak rozhodovat musí ve sboru. To znamená, že vedoucí orgán musí mít alespoň dva členy (dva jednatele, dva členy představenstva).

Do jisté míry obdobné požadavky na údaje a doklady jsou poté kladeny i na osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a členy jeho vedoucího orgánu.

Dalším požadavkem je předložení plánu obchodní činnosti investičního zprostředkovatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, přičemž součástí tohoto plánu jsou, mimo jiné, také konkrétní informace o plánovaném rozsahu činnosti  žadatele, a připojen je k němu i popis způsobu plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z tohoto rozsahu činnosti.

Žadatel je dále povinen již k žádosti o povolení k činnosti připojit návrhy vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně organizačního uspořádání a kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele. Doporučujeme však připravit vnitřní předpisy a nastavit jejich prostřednictvím jednotlivé interní procesy žadatele v kompletním rozsahu tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky na řídící a kontrolní systém investičního zprostředkovatele, a to včetně problematiky AML a souvisejícího hodnocení rizik a případně, i když to nespadá pod dohledovou činnost České národní banky, problematiky zpracování osobních údajů.

V souvislosti s povolením k činnosti investičního zprostředkovatele je nutné počítat s tím, že celý proces povolení činnosti trvá v řádu měsíců.

Vzhledem k tomu, že tento článek není a nemůže ze své podstaty být zcela vyčerpávající, a neposkytuje tedy kompletní návod k získání příslušného povolení, v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte na naši advokátní kancelář obrátit. Naše advokátní kancelář je připravena vás celým povolovacím procesem provést a příslušný zápis do registru investičních zprostředkovatelů pro vás zajistit.

 

Mgr. David Sliwka

Související články