K některým základním aspektům převodu obchodního závodu – 2. část

K některým základním aspektům převodu obchodního závodu – 2. část

Úvod do problematiky převodu obchodního závodu zůstal nedokončený, a je proto naší milou povinností na toto téma dnes navázat, protože informací, které stojí v souvislosti s tímto typem smlouvy za zmínku, zbývá ještě mnoho. Končili jsme konstatováním, že se koupě obchodního závodu považuje také za převod činnosti zaměstnavatele v kontextu zákoníku práce.

S ohledem na tuto skutečnost při převodu obchodního závodu na jednu stranu dochází k automatické změně zaměstnavatele jednotlivých zaměstnanců a není tak potřeba s nimi podepisovat novou pracovní smlouvu či obdobnou dohodu, na druhou stranu však musí být ve vztahu k nim především dodrženy jisté povinnosti stanovené zákoníkem práce.

Jednou z těchto povinností je, aby přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli, informovali odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednali s nimi za účelem dosažení shody (i) stanovené nebo navrhované datum převodu, (ii) důvody převodu, (iii) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a (iv) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. V případě, kdy u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen pouze předem informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skutečnostech uvedených v předchozí větě, a to opět nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli.

Smlouva o převodu či koupi obchodního závodu sice nemusí být nutně písemná, její písemnou formu a případně i ověření podpisů jejích účastníků je však potřeba bez výjimek doporučit. V případě, že součástí obchodního závodu jsou nemovité věci zapisované v katastru nemovitostí, je tato forma dokonce nutností. Obecně je vhodné samotné smlouvě o převodu obchodního závodu či jeho části věnovat odpovídající pozornost. Na jednu stranu tento instrument totiž sice představuje zjednodušení těchto převodů, na druhou stranu však právě pro toto zjednodušení obsahuje určité nástrahy spojené s výše popsaným, na něž by měl být brán při přípravě smlouvy zřetel. I provedení předchozího důkladného due diligence lze jen doporučit.

Určité specifické povinnosti zákon předepisuje osobám zapsaným ve veřejném rejstříku, přičemž i na toto je potřeba v rámci realizace převodu pamatovat. Tyto osoby totiž nabývají vlastnické právo k převáděnému obchodnímu závodu až zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin v obchodním věstníku. Toto se bude zejména týkat obchodních společností zapsaných v obchodním rejstříku. Jinak k nabytí vlastnického práva dochází účinností smlouvy. U obchodních společností může být navíc také vyžadován souhlas nejvyššího orgánu společnosti s převodem obchodního závodu nebo jeho části.

Převod obchodního závodu tedy představuje možnost, jak poměrně jednouchým způsobem převést rozsáhle jmění podnikatele sloužící k jeho podnikatelské činnosti na nového nabyvatele, a to jako jedinou věc hromadnou. Na druhou stranu jsou však s tímto instrumentem spojeny určité nástrahy, a to zejména jednak v souvislosti se zamezením toho, aby nedošlo k převodu nějaké dílčí věci, která předmětem převodu být nemá (nebo naopak), tak i v souvislosti s nutností dodržet některé zákonem předepsané povinnosti kupujícího a prodávajícího, které by mohly být opomenuty.

David Sliwka, advokátní koncipient

 

Související články

Hromadné žaloby

Hromadné žaloby

Vzhledem k tomu, že se i v České republice připravuje návrh zákona o hromadných žalobách, je velmi pravděpodobné, že se s tímto pojmem dříve nebo...

Zveřejněno