Chystaný zákon o realitním zprostředkování: kdo se může nově stát „realiťákem“?

Chystaný zákon o realitním zprostředkování: kdo se může nově stát „realiťákem“?

Realitním makléřem se může dle současné právní úpravy stát téměř každý. Na realitní makléře se totiž v České republice zatím nekladou žádné kvalifikační ani odborné požadavky. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo u nás ke konci roku 2018 okolo 15 tisíc realitních zprostředkovatelů. Neoficiální odhady uvádějí, že se realitní činností zabývá až 25 tisíc makléřů. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi se jedná o poměrně velké číslo. Toto je způsobeno zejména tím, že v České republice zatím neexistuje žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování a reguloval požadavky na odbornou způsobilost realitních makléřů. Díky tomu mohou na trh vstoupit rovněž makléři s velmi nízkou nebo zcela chybějící odbornou kvalifikací v daném oboru, což může vést k nedostatečné ochraně spotřebitelů a nedůvěře v realitní služby.

Vzhledem k tomu se vláda rozhodla v této oblasti zakročit, jasně vymezit pravidla fungování realitního zprostředkování a odstranit z realitního trhu nepoctivé a neprofesionální realitní makléře. Mělo by být zajištěno posílení ochrany spotřebitele a zvýšení kvality práce makléřů. Tento úmysl vlády lze jedině podpořit, neboť zde existuje celospolečenský zájem na tom, aby stát důsledněji reguloval činnost těch, kterým lidé svěřují své celoživotní úspory. S ohledem na skutečnost, že realitní obchody jsou velmi často složité, je tedy nanejvýš důležité, aby tyto aktivity mohly vykonávat pouze osoby splňující vysokou úroveň odborných znalostí.

Cílem tohoto článku je, aby čtenáři nabyli povědomí o změnách týkajících se požadavků na kvalifikační a odbornou způsobilost realitních makléřů, které přináší chystaný zákon o realitním zprostředkování.

V současné době jsou veškeré záležitosti týkající se vstupu nových makléřů na realitní trh řešeny pouze v rámci živnostenského zákona. Podle živnostenského zákona je realitní zprostředkování posuzováno jako živnost volná, a tudíž se realitním makléřem může stát každá osoba s plnou svéprávností a bezúhonností, která za tisícovku na živnostenském úřadě ohlásí provozování živnosti v oboru zprostředkování služeb a obchodu. Vzdělání ani jiná kvalifikace není doposud vyžadována. Pro úplnost je vhodné doplnit, že za bezúhonného se nepovažuje osoba, která byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování. Tyto všeobecné podmínky provozování živnosti spočívající v plné svéprávnosti a bezúhonnosti zůstanou platné i nadále. Chystaný zákon o realitním zprostředkování však mění dosavadní volnou živnost realitního makléře na živnost vázanou, což s sebou přináší požadavky na odbornou kvalifikaci zájemců o tuto činnost.

Nově bude provozování realitního zprostředkování podmíněno odbornou způsobilostí. Odborná způsobilost se bude prokazovat buď dosaženým vzděláním, nebo kombinací vzdělání a praxe, případně složením zkoušky odborné způsobilosti. Podle návrhu zákona o realitním zprostředkování budou muset mít realitní makléři dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví, případně obdobné vysokoškolské vzdělání. Podmínku vysokoškolského vzdělání v oboru nebude potřeba splnit, pokud zájemce dosáhl jiného vysokoškolského vzdělání, vyššího odborného či středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a vykonal alespoň tříletou praxi v oboru realitního zprostředkování. S ohledem na to lze konstatovat, že většina současných makléřů si tedy vystačí s dosavadní praxí a získání vázané živnosti nebude pro ně představovat žádný problém.

Ti, kteří nesplňují ani jedno z výše uvedených pravidel, však nemusí zoufat. Získat oprávnění k provozování realitní činnosti mohou také úspěšným složením zkoušky odborné způsobilosti pro činnost realitního zprostředkovatele. Tato zkouška má prověřit znalosti zájemce z oblasti realitní činnosti, stavebního práva, oceňování nemovitostí a daní. Získat odbornou způsobilost tak může teoreticky každý zájemce, který prokáže základní znalosti z těchto oblastí, bez ohledu na dosažené vzdělání či dosavadní praxi.

A zavřené dveře na realitní trh nezůstanou ani těm, kteří zkoušku odborné způsobilosti nesloží. Živnostenský zákon totiž stále dává (a nově nevylučuje) žadatelům o živnost možnost ustanovení odpovědné osoby, která bude splňovat výše uvedené podmínky odborné způsobilosti. Využitím této kličky tak může prakticky vykonávat činnost realitního makléře kdokoliv bez požadovaného vzdělání či praxe, bez odborných znalostí a zkušeností.

Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a jeho záměr očistit trh od nepoctivých a neprofesionálních realiťáků je sice velmi vítán, nicméně s ohledem na jeho navrhované znění vznikají důvodné obavy, že nebude dostatečně plnit své cíle. V konečném důsledku totiž stále existují způsoby, jak tuto činnost realitního zprostředkování mohou vykonávat osoby bez požadované odbornosti. V současné době je tedy nutné vložit naděje do rukou poslanecké sněmovny, která se svými pozměňovacími návrhy může tuto záležitost ještě zásadně zvrátit – věřme, že k lepšímu. Pokud nový zákon o realitním zprostředkování zdárně projde legislativním procesem, mohl by začít platit od 1. ledna 2020. Doporučujeme tudíž každému, kdo má s realitním trhem co do činění, i nadále věnovat této problematice pozornost.

Mgr. Viet Do Pham, právník

Související články