Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

V minulém příspěvku jsme začali popisovat změny v soukromém právu, které do občanského zákoníku s účinností od 1.7.2020 přinesla zatím jeho  poslední novela. Zmínili jsme „znovuzrušení“ zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci a novinky v právní úpravě nájmu bytu. Poslední novelizovanou oblastí, kterou jsme se ještě nezabývali, je bytové spoluvlastnictví. Pojďme tento rest nyní napravit. Kladně hodnotíme v první řadě

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

V uplynulých týdnech a měsících převažovala v legislativní oblasti aktivita vyvolaná koronavirovou situací. Téměř denně nás vláda nebo parlament zahlcovali řadou nařízení, vyhlášek a novel zákonů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, daní, sociálního pojištění apod. Došlo však i na změny zákonů, které byly připravovány již dříve, a nevyvolala je tato mimořádná situace. Jendou z těch, které stojí za

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Omezení zavedená v důsledku panující pandemie nemoci COVID-19 nadále prostupují celou společností a nemůže být pochyb o tom, že se s nimi setkalo mnohonásobně více občanů, než kolik se dosud mohlo setkat například s Covid pozitivním pacientem. S blížícími se letními měsíci nabývá na aktuálnosti i téma zahraničních cest. Mimořádným opatřením ministerstva zahraničí byly státy Evropské unie a další

Pravidla pro výplatu plnění členům orgánů obchodních korporací

Pravidla pro výplatu plnění členům orgánů obchodních korporací

Nejen u jednočlenných obchodních společností se nezřídka stává, že společnost vyplácí členům svých volených orgánů odměnu či jiné plnění, aniž by pro tuto výplatu byla dodržena základní pravidla vyžadovaná zákonem o obchodních korporacích. Jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady, statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti tak plnění od společnosti přijímá neoprávněně. Ačkoli v nemalé části

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize  aneb Slibem nezarmoutíš

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize aneb Slibem nezarmoutíš

Již několik týdnů platí v oblasti ošetřovného nová pravidla, zavedená v důsledku pandemie koronaviru. Obecně umožňují rodičům a dalším osobám, aby na tuto dávku dosáhly i po dobu delší než dřívějších devět, potažmo šestnáct, dnů, a mohou díky nim o příspěvek, avšak z jiných zdrojů, než z nemocenského pojištění, žádat také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Postupem času se

Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Sdílíme užitečné know-how polských sousedů Ačkoliv by se mohlo po nedávném uzavření hranic jevit, že je v tom každý stát sám za sebe, nebylo by moudré tomu uvěřit. Není možné, aby v dobách zuřící pandemie byli občané jednoho státu úplně zdraví, když bude za hranicemi bujet nebezpečná nákaza. Jsme v tom všichni spolu. Spolu se musí uzdravit celá

Právní otázky kolem koronaviru

Právní otázky kolem koronaviru

Každý, kdo sleduje v médiích zprávy, musel jistě zaregistrovat i opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru. Každý den ovšem přináší změny ve vývoji a vláda, respektive ministerstva, se svými opatřeními snaží omezit šíření viru. Ještě na začátku února řešili zaměstnavatelé, zda můžou zaměstnancům zakázat dovolenou v Itálii (nemůžou). Později, když vycházely najevo počty nakažených v severní Itálii, si

Ručení jednatele za dluhy obchodní společnosti

Ručení jednatele za dluhy obchodní společnosti

V jednom z předchozích příspěvků kolegy JUDr. Piotra Mendreka byly vysvětleny principy péče řádného hospodáře, které souvisí s výkonem funkce statutárního orgánu obchodní společnosti. Na úvod článku je vhodné k tomuto tématu pouze připomenout, že člen orgánu obchodní společnosti je povinen svou funkci v rámci péče řádného hospodáře vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Mnozí jednatelé společností však během

Statutární orgán a jeho loajalita vůči společnosti

Statutární orgán a jeho loajalita vůči společnosti

V jednom z předchozích příspěvků bylo řečeno několik slov o postavení a základních povinnostech statutárního orgánu obchodní korporace. Pro připomenutí: klíčovou povinností statutárního orgánu je jednat s péčí řádného hospodáře, což slovy zákona znamená jednat „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“ (§ 159 odst. 1 občanského zákoníku). Účelem tohoto článku je blíže prozkoumat první ze zmíněných složek

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo lze zjednodušeně popsat jako možnost dvou (nebo více) zaměstnanců s kratší pracovní dobou sdílet jedno pracovní místo, a to za podmínek, že tito zaměstnanci vykonávají stejný druh práce. Cílem tohoto článku je popsat výhody a nevýhody, které institut sdíleného pracovního místa přináší zaměstnancům i zaměstnavatelům. Tento institut sice zatím není upraven v zákoně, ale

K problematice jednostranných zápočtů pohledávek vůči pozastávkám (zádržnému)

K problematice jednostranných zápočtů pohledávek vůči pozastávkám (zádržnému)

Pozastávka, neboli také zádržné, je institut, který ač neupraven v zákoně, je v podnikatelské praxi hojně využíván. Především v souvislosti se smlouvami o dílo ve výstavbě lze dokonce uvést, že ujednání o pozastávce je jejich běžnou součástí a smlouvy o dílo, v rámci nichž by pozastávka mezi stranami nebyla sjednána, jsou v menšině. V praxi je také naprosto běžné, že strana

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

Už před více než rokem nabyla bez větší pozornosti své účinnosti vyhláška ČNB o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jde o vyhlášku č. 67/2018 Sb. účinnou od 1.10.2018 a dále jí budeme označovat jen jako AML (anti money laundering) vyhláška. Rok