Pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jsou alespoň v hrubých rysech v povědomí každého řidiče, byť se nás realita českých silnic mnohdy snaží přesvědčit o opaku. Nepochybně si však každý řidič pamatuje, že se v obci může pohybovat „padesátkou“, mimo obec „devadesátkou“ a po dálnici prohánět až „stotřicítkou“. Taktéž je všeobecně známo, že porušuje-li řidič výše uvedená pravidla, hrozí mu pokuta, přičtení několika „trestných“ bodů a v krajním případě i zákaz řízení. Není ovšem na škodu si jednou za čas připomenout, co přesně neukázněným řidičům ze zákona hrozí, mají-li za volantem příliš naspěch anebo jim pravá noha zkrátka příliš ztěžkne a plynový pedál klesne níže, než by bylo vhodné. Takovému připomenutí bude věnováno několik následujících řádků.

Zákon o silničním provozu vymezuje mj. 4 nejdůležitější rychlostní prahy: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na silnici pro motorová vozidla a 130 km/h pro dálnice. Jedná se o obecné zákonné rychlostní limity, které se použijí v případě, že daný úsek silnice/dálnice nemá jiné dopravní značení (individuální vymezení má pochopitelně přednost, např. bude-li konkrétní úsek obce označen limitem 30 km/h nebo naopak 70 km/h). Z hlediska sankce za překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy je kromě určení maximální povolené rychlosti pro daný úsek důležitá také otázka, zda se nacházíme v obci nebo mimo obec.

Zcela nepřekvapivě a věru logicky zákon vychází z myšlenky, že vyšší překročení rychlosti si zaslouží přísnější trest a naopak. Sankce jsou tak odstupňované v několika rychlostních intervalech: za překročení maximální stanovené rychlosti v obci o méně než 20 km/h hrozí v blokovém řízení pokuta do výše 1 000 Kč, ve správním řízení pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč a k tomu si řidič připíše 2 „trestné“ body. Pokuta je citelnější při překročení rychlosti o 20 km/h a více, ale zároveň o méně než 40 km/h – v takovém případě v blokovém řízení lze uložit pokutu do 2 500 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč až 5 000 Kč a zároveň naše „skóre“ poroste výrazněji, a to o 3 body. A nakonec prohání-li se někdo přes obec rychlostí, která převyšuje maximální povolenou rychlost o 40 km/h a více, pak si zaslouží – kromě 5 bodů a společenské difamace – pokutu minimálně ve výši 5 000 Kč a maximálně do 10 000 Kč, a to vždy pouze v rámci správního řízení, neboť blokově takovou pokutu uložit nelze.

Odstupňování překročení maximální povolené rychlosti mimo obec se řídí stejnou logikou, avšak jinými rychlostními prahy: překročení o méně než 30 km/h, od 30 km/h do 50 km/h a nakonec o 50 km/h a více. Pokuta a „trestné“ body jsou stejné: v blokovém řízení postupně do 1 000 Kč nebo do 2 500 Kč; ve správním řízení od 1 500 Kč do 2 500 Kč, od 2 500 Kč do 5 000 Kč a nakonec pouze ve správním řízení od 5 000 Kč do 10 000 Kč při jízdě převyšující max. povolenou rychlost o 50 km/h a více (body opět postupně 2, 3 a 5).

Zamlčena by neměla být ani sankce pro mnohé nejcitelnější, a sice zákaz řízení. V kontextu příliš rychlé jízdy se tento správní trest ukládá v zásadě ve dvou případech. Předně při překročení nejvyššího výše uvedeného rychlostního limitu – pro obce o 40 km/h nebo mimo obec o 50 km/h – se uloží zákazu činnosti na 6 až 12 měsíců. Druhou možnost představuje opakované mírnější porušování rychlostních předpisů – zákaz řízení od 1 měsíce do 6 měsíců je uložen tomu, kdo v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát překročí maximální povolenou rychlost v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více.

Při opětovném pohledu na výše uvedené informace je zjevné, kde zákon rýsuje nejostřejší hranici: překročíme-li v obci rychlost o 39 km/h, resp. mimo obec o 49 km/h, zákon nijak nebrání tomu, aby byla uložena bloková pokuta – v tomto kontextu „pouze“ – třeba 1 000 Kč. Naopak pokud na stejném úseku zrychlíme ještě o 1 km/h (tj. překročíme maximální povolenou rychlost o 40 km/hod. v obci či o 50 km/h mimo obec), pak si jistě do kapsy šáhneme daleko hlouběji. Na druhou stranu ve střednědobém horizontu můžeme i ušetřit, neboť na období minimálně půl roku přesedneme (z důvodu zákazu řízení) na hromadnou dopravu.