Mimosoudní vymáhání pohledávek

  • předprocesní posouzení faktů a poskytnutých podkladů za účelem analýzy nároku a pozice klienta a jeho práv či možností obrany, včetně zkoumání pravděpodobnosti úspěchu klienta ve sporu a posouzení vhodnosti jednotlivých možností vedení sporu
  • vypracování strategie vedení sporu
  • aktivní účast při vyjednáváních s protistranou o možnostech smírného řešení sporu, které je v souladu se zájmy klienta a současně přijatelné pro protistranu, přípravu veškerých nezbytných písemností a podání vztahujících se ke sporu, zejména žalob či vyjádření k nim, zajištění služeb soudních znalců a tlumočníků
  • zastupování klientů v řízeních před soudy
  • právní asistence při výkonu soudních a jiných vykonatelných rozhodnutí, včetně zajištění soudního exekutora a veškeré komunikace s ním
  • veškeré právní služby při vymáhání pohledávek a řízení portfolií pohledávek

<  Zpět na právní služby