Právní služby

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. poskytuje právní služby v rámci generální praxe, tj. ve všech oborech práva, v nichž může klient (ať už jako občan nebo jako podnikatel) potřebovat kvalifikovanou právní pomoc.

Oblasti právních služeb:

Podmínky poskytování právních služeb

1. Právní služby. Pojem právní služby zahrnuje veškeré formy právní pomoci v oblasti českého práva, mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie, zejména zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci. Součástí právních služeb je i daňové poradenství (dále jen „Právní služby“).

2. Právní pomoc podle jiných právních řádů. Součástí Právních služeb Kanceláře může být i koordinace poskytování právní pomoci podle práva jiných států zahraničními právními kancelářemi.

3. Koordinace poskytování právní pomoci podle jiných právních řádů. V případě, že součástí právních služeb Kanceláře bude i výše zmíněná koordinace právních služeb podle odst. 2. případně podle odst. 3 podle jiného než českého práva, vznikne vždy přímý smluvní vztah mezi Klientem a příslušnou zahraniční kanceláří. Kancelář bude činit jménem Klienta veškeré úkony vůči zahraniční kanceláři, zejména bude za Klienta zahraniční kanceláři zadávat pokyny a přijímat od ní výstupy. Za poskytnuté právní služby pak bude vždy vůči Klientovi odpovídat pouze příslušná zahraniční kancelář, která sídlí v příslušné jurisdikci a která tedy právní služby podle práva příslušné jurisdikce poskytla. Veškeré částky účtované zahraniční kanceláří, zejména z titulu odměny a náhrady nákladů, budou dle volby Kanceláře buď hrazeny přímo Klientem příslušné zahraniční kanceláři, nebo budou zahraniční kanceláří vyúčtovány Kanceláři, která je poté Klientovi ve stejné výši přeúčtuje jako náklad účelně vynaložený v souvislosti s poskytováním Právních služeb podle této smlouvy.

4. Osoby účastnící se na poskytování Právních služeb. Kancelář se zavazuje prostřednictvím svých advokátů – společníků, zaměstnaných advokátů, advokátních koncipientů, daňových poradců a ostatních odborných pracovníků (dále jen “pracovníci kanceláře”) a na jejich osobní odpovědnost vyplývající ze Zákona o advokacii poskytovat Klientovi Právní služby. Pracovníci Kanceláře jsou povinni Právní služby poskytovat Klientovi osobně a pouze v odůvodněných případech i prostřednictvím dalších právníků nebo i daňových poradců (mimo Kancelář) v rámci substituce v souladu s předpisy upravujícími poskytování právní pomoci.

5. Místo poskytování Právních služeb. Kancelář je povinna poskytovat Právní služby zejména ve svém sídle v Českém Těšíně, ul. Hrabinská 498/19, popř. též ve svých pobočkách. Kancelář může poskytovat Právní služby v sídle nebo pobočce Klienta, a to v předem dohodnutých termínech. Po předchozí dohodě je možná účast některého z pracovníků kanceláře i na jednáních mimo místa uvedená výše (výjezdní jednání).

6. Povinnost mlčenlivosti. Kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost v záležitostech týkajících se Klienta v rozsahu stanoveném Zákonem o advokacii a dalšími souvisejícími právními předpisy. Klient bere na vědomí, že z této povinnosti mlčenlivosti jsou Zákonem o advokacii stanoveny určité výjimky. Tyto výjimky jsou uvedeny v § 21 Zákona o advokacii (a zahrnují případy, kdy je mezi Klientem a Kanceláří veden spor před soudem nebo jiným orgánem, kdy je proti členu Kanceláře vedeno kárné řízení před orgány České advokátní komory, kdy Kancelář plní své povinnosti daňového subjektu vůči orgánům daňové správy nebo kdy má zákonnou povinnost překazit spáchání nebo dokončení trestného činu). Další výjimkou je plnění povinností Kanceláře dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a v souvisejících usneseních představenstva České advokátní komory.

7. Pojištění Kanceláře. Kancelář je též zproštěna povinnosti mlčenlivosti v případě, je-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z výkonu advokacie, povinna pojišťovně sdělit okolnosti škodné události či poskytovat jinou součinnost.

8. Záloha. Poskytování Právních služeb Klientovi je podmíněno uhrazením přiměřené zálohy na odměnu za poskytnutí Právních služeb, přičemž výši takové zálohy určí vždy dle konkrétních okolností určený pracovník Kanceláře. Jestliže nebude tato záloha ze strany Klienta uhrazena, ačkoliv o to byl Klient určeným pracovníkem Kanceláře požádán, není Kancelář povinna Klientovi Právní služby poskytnout. O částku představující uhrazenou zálohu Klientem bude následně při první fakturaci snížena fakturovaná výše odměny za poskytování Právních služeb.

9. Odměna za poskytování Právních služeb se sjednává dle sazebníku Kanceláře.

10. Jednotka času pro výpočet odměny. Časová (hodinová) odměna uvedená výše bude účtována s čtvrthodinovým rozlišovacím taktem (specifikací), kdy se rozlišuje každá započatá čtvrthodina poradenství, přičemž sazba se vztahuje rovněž na každou časovou jednotku promeškaného času spotřebovaného v souvislosti s poskytováním Právní služby.

11. Započítávaný čas. Do času vynaloženého na poskytnutí Právní služby se započítává veškerá doba, po kterou se osoba podílející se na poskytnutí Právní služby Kanceláře účastnila vyřizování věci pro Klienta nebo doba, po kterou se v důsledku vyřizování věci pro Klienta nemohla účastnit vyřizování jiných věcí (např. doba strávená cestou nebo čekáním). Do času vynaloženého na poskytnutí Právní služby se dále zahrnuje i čas vynaložený na veškeré úkony, které bude Kancelář na základě platných právních předpisů povinna provést v důsledku poskytnutí Právních služeb Klientovi, zejména na základě žádostí jiných subjektů (zejména auditorů, soudů, orgánů veřejné správy, orgánů činných v trestním řízení atp.).

12. Splatnost odměny. Odměna za poskytnutí Právních služeb je splatná měsíčně na základě faktury kanceláře, a to zpravidla nejpozději do 15. dne následujícího po každém kalendářním měsíci, není-li ve faktuře uvedeno jiné datum splatnosti. Faktura musí obsahovat – kromě obecných náležitostí stanovených příslušnými právními předpisy – časovou specifikaci služeb (počet hodin, resp. půlhodin) poskytnutých klientovi v časovém rozsahu daného kalendářního měsíce. V souladu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Klient souhlasí se zasíláním faktury v elektronické podobě ve formátu pdf.

13. Evidence poskytovaných Právních služeb. Kancelář je povinna vést evidenci všech svých činností v rámci poskytování Právních služeb a času takto spotřebovaného a umožnit Klientovi na jeho žádost do této evidence nahlédnout, popř. připravit a předložit tuto specifikaci na jeho požádání rovněž v písemné podobě. Pokud Klient do patnácti dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) nesdělí Kanceláři své námitky či výhrady k podrobnému časovému rozpisu poskytnutých Právních služeb a k účtované částce odměny a náhrady nákladů, platí, že s obsahem rozpisu souhlasí a uznává správnost veškerých údajů v něm uvedených.

14. Náhrada nákladů. Mimo odměny podle předcházejících odstavců má Kancelář nárok na náhradu nákladů spojených s poskytováním právní pomoci, spočívajících zejména v nákladech vynaložených na zaplacení správních, soudních či jiných poplatků a daní, jakož i jiných hotových výdajů, zejména náhrady cestovného a cestovních výloh, uhrazených za Klienta nebo v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi. Tato náhrada je splatná na základě faktury Kanceláře, nebude-li povinnost k jejímu zaplacení uložena rozhodnutím příslušného orgánu jiné osobě jako náhrada nákladů řízení. Veškeré náklady spojené s úhradou odměny a náhrady nákladů, zejména náklady bankovních převodů, inkasa šeku nebo náklady vzniklé v důsledku směny peněz, jdou k tíži Klienta.

15. Náhrada nákladů řízení. Náhrada nákladů řízení, k níž je zavázána třetí osoba ve věci, v níž advokát kanceláře poskytl klientovi svou právní pomoc, připadá Kanceláři, nejde-li o náhradu nákladů, které přímo vynaložil klient.

16. Daň z přidané hodnoty. Kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré výše uvedené ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kam dále..