Články

V jednom z předchozích příspěvků jsme psali o významu, jaký může mít při objednání zájezdu prostřednictvím cestovní kanceláře ověření skutečnosti, zda je daná cestovní kancelář v momentě uzavření smlouvy o zájezdu pojištěna proti úpadku. Pokud totiž nastane situace, kdy se zájezd z důvodu krachu cestovní kanceláře neuskuteční, v případě jejího pojištění vzniká nespokojenému zákazníkovi alespoň právo na plnění od příslušné pojišťovny. Taková pojistka má nahradit zaplacenou cenu za nerealizovaný zájezd. Jablkem sváru mezi pojišťovnou a zákazníkem se však obvykle stane výše pojistného plnění. Zatímco zákazník logicky žádá plnou kompenzaci toho, co zkrachovalé cestovní kanceláři uhradil, pojišťovny preferují poskytnutí náhrady podle konkrétní uzavřené pojistné smlouvy s danou cestovní kanceláří, což – nutno říci – málokdy znamená plné proplacení promarněné investice zákazníka. Pojďme si tedy říci, kdo je v dané situaci v právu a jak tuto otázku vyřešily naše soudy.

V dnešním článku se zaměříme na téma, které je v současnosti velmi aktuální, a to nejen kvůli panujícím mrazivým teplotám. Za jakých podmínek mohou úřady přijít zkontrolovat, čím doma topíme? Počínaje letošním lednem začala platit další z řady novel zákona o ochraně ovzduší. Už od 1. ledna 2017 si může úřad příslušné obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20.000,- Kč. Nejpozději do dvou let je pak nutné revizi kotle pravidelně opakovat. Cílem povinných revizí domácích topenišť má být plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Povinnost zajišťovat revize kotlů však není zdaleka jedinou, která na jejich majitele s počátkem letošního roku dolehla.

Dne 9. prosince 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh kontroverzního „protikuřáckého zákona“, který v posledních měsících vyvolává bouřlivé debaty zejména v českých hospodách a restauracích. Protikuřácký zákon zavádí úplný zákaz kouření v určitých prostorách a na vymezených místech, přičemž nejvýznamněji se dotkne provozovatelů stravovacích zařízení, u nichž byla výdělečná činnost doposud založena právě na možnosti konzumace cigaret. Z toho důvodu se tito podnikatelé snaží najít únikovou cestu, která by jim umožnila vyhnout se zákazu kouření. Za tímto účelem si již někteří restauratéři začali formálně přeměňovat své hospody a restaurace na soukromé kluby a zájmové spolky v domnění, že se jich povinnost stanovená protikuřáckým zákonem nedotkne. Toto alternativní řešení má však svá úskalí, která budou čtenářům prezentována v tomto článku.

Nákup zboží pomocí internetu se stal skutečným fenoménem poslední doby. Nárůst je spojen především s ušetřeným časem, penězi, ale také zvýšenou právní ochranou, kterou zaručují ustanovení nového občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. S nárůstem prodeje zboží přes internet je bohužel spojena i sílící internetová kriminalita, která v nadcházejícím vánočním obdobím graduje. Pojďme se na toto téma podívat blíže.

Přestože je manželství zákonem pojímáno jako trvalý svazek muže a ženy, nastávají v životě situace, jejichž následkem je zpřetrhání osobních vazeb mezi manželi. V důsledku toho mnohdy vzniká stav, kdy manželství není schopno naplňovat svůj prvotní účel, kterým je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

Ač se na první pohled může zdát, že se Vás tato problematika netýká, je třeba si uvědomit, že svědkem v trestním řízení se stanete, aniž byste se o to sami přičinili. Svědkem v trestním řízení se skutečně může stát každý z nás, například z důvodu, že byl zcela náhodně přítomen nějakému trestněprávnímu jednání. A právě pokud by nastala situace, že obdržíte poštou soudní obsílku s předvoláním v procesním postavení svědka, je třeba být připraven na to, jak se v takové situaci zachovat. Základní práva a povinnosti, které vyplývají z postavení svědka v trestním řízení, se snaží široké veřejnosti přiblížit právě tento článek.

V dnešním článku se znovu po více než dvou letech zaměříme na jednu z majetkových daní, a sice na daň, se kterou se alespoň jednou v životě setká většina lidí. Jde o daň z nabytí nemovitostí. Poprvé jsme se zde tomuto tématu věnovali, když zmiňovaná daň z nabytí od 1. ledna 2014 nahrazovala poměrně přelomovým způsobem daň z převodu nemovitostí, spolu s tehdy ještě samostatně existující daní darovací.

Dne 1. října 2016 nabyla účinnosti novela zákona o přestupcích, která poměrně nenápadnou změnou přestupkového zákona výrazně zkomplikovala možnosti pořádání venkovních akcí po 22. hodině. Nově by totiž veškeré akce konané ve venkovních prostorách, při nichž by mohlo docházet k rušení nočního klidu, měly skončit právě v 22.00 hodin, ledaže by pro jejich konání byla dána konkrétní výjimka v obecně závazné vyhlášce, kterou schvaluje zastupitelstvo daného města či obce, což v praxi probíhá třeba i jen jednou ročně nebo ještě méně často. Pojďme se nyní podívat na to, co uvedená novela může v praxi znamenat a jaké může mít důsledky pro organizování takových akcí, a to i pokud jde o pořádání rodinných oslav, venkovních svateb či jen různých letních grilovaček.

Dnes se zaměříme na novelu zákona o spotřebitelských úvěrech, která nabyde účinnosti od letošního prosince. Očekává se, že výrazným způsobem zasáhne český trh v oblasti poskytování půjček a úvěrů. Podle předkladatelů novely do budoucna zejména zvýší ochranu dlužníků a běžných spotřebitelů. Níže se budeme věnovat zejména možnostem předčasného splacení hypotéky, zpřísnění podmínek pro podnikání v oblasti poskytování úvěrů i výrazným změnám, které doznala také oblast tzv. „mikropůjček“, tj. půjček do 5.000,- Kč.

V minulém příspěvku byly čtenářům představeny teoretické základy právních institutů tzv. krajní nouze a nutné obrany, které se uplatňují v trestním právu při svépomocné ochraně ohrožených práv a zájmů. Ruku v ruce s teorií jde praxe, která však často může vypadat odlišně, a to zejména v právním prostředí. V tomto článku bude téma svépomocné ochrany přeneseno do praktických příkladů, které se mohou týkat každého z nás, a je tak vhodné umět svůj život a majetek chránit v rámci pravidel stanovených zákonem.