Články

Provoz na pozemních komunikacích s sebou přináší zvýšená rizika, a tak se bohužel stává, že jako účastníci dopravních nehod musíme následně řešit nepříjemné situace z toho vzniklé. V tomto článku se budu zabývat především postavením poškozeného, i když okrajově se dotknu i osoby odpovědné za škodu. Pokud se tedy ocitneme na straně poškozeného, je na místě zjistit, kdo je zodpovědný za způsobenou škodu. V ideálním případě vše vyřeší pojišťovna, ale stává se samozřejmě i to, že viník dopravní nehody nemá sjednané platné pojištění, nebo pojišťovna nekomunikuje tak, jak bychom si představovali. S ohledem na běh promlčecích lhůt je pak třeba „vzít spravedlnost do vlastních rukou“ a obrátit se se svým nárokem na soud v občanskoprávním řízení.

Už uplynul téměř měsíc ode dne nabytí účinnosti evropského nařízení o ochraně osobních údajů (známý pod zkratkou GDPR), jehož hlavním posláním je ochrana osobních údajů fyzických osob v Evropské unii. Podle odhadů se doposud na tuto novou právní regulaci připravilo pouze 15-20 % českých podnikatelů, což je poměrně znepokojující fakt s ohledem na možné sankce ze strany dozorujícího orgánu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Ještě hrozivější zprávu může představovat skutečnost, že nemalá část těchto podnikatelů, kteří již provedli určité kroky k ochraně osobních údajů, postupovali při přípravě na GDPR zcela nesprávným způsobem.

Zřejmě každý již zaznamenal debaty, které byly na téma oddlužení rozpoutány v souvislosti s předloženým návrhem novely insolvenčního zákona. Ta byla v lednu 2018 schválena vládou a nyní je v procesu schvalování v Poslanecké sněmovně. V následujícím článku tedy nastíním, jakých změn by mohl proces oddlužení doznat a jaká východiska zákonodárce k těmto změnám vedou.

Opět se blíží doba letních dovolených, a proto je na čase osvěžit si práva, která vám mohou vzniknout v souvislosti se zkaženou dovolenou. Ne vždy totiž vaše vysněná dovolená bude probíhat podle vašich představ. V závislosti na původu vad nebo obtíží, které vaši dovolenou zkazily, pak máte i různé možnosti, jak alespoň částečně eliminovat nepříjemné pocity z vašeho zájezdu.

Účelem tohoto článku je čtenářům stručně přiblížit problematiku pracovních úrazů při tzv. team-buildingu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovními úrazy jsou zajisté jednou z nejcitlivějších oblastí pracovního práva. Je tomu zejména proto, že následkem pracovního úrazu vzniká zaměstnanci škoda na zdraví, která může mít obrovský dopad nejen po stránce zdravotní, ale zároveň ovlivňuje možnost zajištění rodiny v případě nemožnosti výkonu další práce.

S blížícím se květnem 2018 je zejména mezi podnikateli stále častěji skloňována zkratka GDPR. Za těmito čtyřmi písmeny se skrývá nové obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – odtud zkratka GDPR), které bývá někdy poněkud nadneseně označováno za revoluci v ochraně osobních údajů osob. Co nového ale toto nařízení přináší? A proč je některými za revoluci označováno? Vzhledem k tomu, že na tuto právní úpravu lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to z pohledu fyzických osob jakožto nositelů osobních údajů, a osob a orgánů, které tyto osobní údaje zpracovávají, je i tento článek rozdělen do dvou částí.

Ani sebelepší bezpečnostní opatření či pravidelná školení BOZP prováděná zaměstnavatelem nemohou zcela eliminovat riziko pracovních úrazů zaměstnanců na pracovišti. S pracovním úrazem, kterým je každé poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, jestliže k němu došlo při plnění pracovních úkolů (nebo v souvislosti s ním) nezávisle na jeho vůli, a to krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, se přitom může pojit nárok zaměstnance na odškodnění od zaměstnavatele. To platí i pro nemoci z povolání.

Přestupky a jiné delikty se nemusejí dotýkat pouze lidí žijících tzv. „na okraji společnosti“. S přestupkovým řízením se může reálně setkat každý z nás, a to jako obviněný ze spáchání přestupku či nově jako poškozený, tj. i jako osoba, které byla z důvodu spáchání přestupku obviněným způsobena škoda. Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími novinkami v oblasti přestupkového práva, ke kterým došlo s účinností od počátku července tohoto roku, a to z důvodu přijetí nového právního kodexu, který sjednocuje právní úpravu přestupků.

Zvířata jsou neoddělitelnou součástí života mnoha z nás, ať již jako zdroj obživy nebo jako naši přátelé a společníci. Pokud jde o druhý vztah ke zvířeti, je jistě dobré znát odpovědi na ty právní otázky, na které může majitel zvířete v každodenním životě narazit. Nabízejí se zejména praktická témata týkající se úniku domácího zvířete, situace, kdy zvíře způsobí jinému škodu či je samo zraněno jiným zvířetem nebo osobou a není ani od věci odpovědět si na otázku, zda může být chov zvířat překážkou v nájmu bytu.

Bezesporu každá domácnost má v současnosti uzavřenou smlouvu na poskytování některé služby elektronických komunikací. Pod tímto nic neříkajícím zákonným vymezením se skrývá například smlouva na poskytování mobilních služeb uzavřená s mobilním operátorem nebo smlouva o poskytování internetového nebo televizního připojení. A téměř každá domácnost se někdy dostala do situace, kdy chtěla nebo potřebovala tuto smlouvu ukončit. V tomto článku se pokusíme podat alespoň základní a obecný návod jak postupovat a na co si v takovém případě dát pozor.